Státní úřady a instituce

Info-Vary.cz Instituce a organizace Státní úřady a instituceVíce výsledků zobrazíte klikem na Celá ČR

Svět Celá ČR Karlovarský okres Karlovy Vary

Zobrazit pouze výsledky lokality "okres Karlovy Vary"


Český svářečský ústav s.r.o. - csuostrava.eu

Český svářečský ústav (dále jen ČSÚ) je výzkumná, vývojová, inspekční, certifikační a zkušební organizace, která působí v oboru svařování. Byla založena v roce 1994. Majoritním vlastníkem ČSÚ je s Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Činnost …

Ostrava, 17. listopadu 2172/15 (areál VŠB-TU Ostrava) - +420 597 321 587, +420 775 573 696

Věznice Ostrov nad OhříOstrov-Vykmanov

Věznice s dozorem pro odsouzené muže k výkonu trestu odnětí svobody. Kapacita zařízení je 832 míst.

Ostrov, Ostrov-Vykmanov 22 - +420 353 240 511

Krajské vojenské velitelství Karlovy Vary - army.cz

Jako velitelství tohoto kraje se zaměřujeme na vykonávání státní správy na území Karlovarského kraje. Velitelství je příslušné pro fyzické a právnické osoby, které mají trvalý pobyt na tomto území. Zabýváme se i řešením žádosti státních občanů ČR o ...

Karlovy Vary, Počernická 2 - +420 973 349 437

Oddělení pobytových agend Karlovy Vary - policie.cz

Oddělení se zabývá pobytem cizinců na území České republiky a problematikou s tím spojenou.

Karlovy Vary, Závodu míru 725/16 - +420 974 362 847

Česká školní inspekce - csicr.cz

Vykonávání veřejnosprávní kontroly v předškolních a školských zařízeních, ve střediscích a pracovištích praktického vyučování.

Karlovy Vary, Kollárova 552/15 - +420 353 242 221, +420 720 527 428

Český statistický úřad - czso.cz

Získávání, zpracování a poskytování informací o hospodářských, společenských a ekologických jevech.

Karlovy Vary, Sportovní 297/28 - +420 353 114 511, +420 353 114 522

Katastrální úřad pro Karlovarský kraj - cuzk.cz

Poskytování služeb v oblasti správy katastru nemovitostí prostřednictvím územně příslušného katastrálního pracoviště.

Karlovy Vary, Sokolovská 875/167 - +420 353 417 111

Okresní soud v Karlových Varech - justice.cz

Okresní soudy jsou zásadně věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i v trestních věcí v prvním stupni.

Karlovy Vary, Moskevská 1163/17 - +420 377 867 211

OSSZ Karlovy Vary - cssz.cz

Organizace spravuje činnosti v oblastech povinného sociálního zabezpečení a lékařské posudkové služby.

Karlovy Vary, Krymská 2011/2a - +420 353 160 111

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech - khskv.cz

Vydávání rozhodnutí, povolení, osvědčení a plnění dalších úkolů státní správy v oblasti ochrany veřejného zdraví včetně zdravotního dozoru.

Karlovy Vary, Závodní 360/94 - +420 355 328 311, +420 355 328 320

Okresní státní zastupitelství Karlovy Vary - justice.cz

Instituce realizuje právo státu na stíhání osob, které se měly dopustit trestných činů.

Karlovy Vary, Jaltská 1043/4 - +420 353 416 701

Povodí Ohře, státní podnik - poh.cz

Správa a ochrana povrchových a podzemních vod, provoz a údržba vodních děl.

Karlovy Vary, Horova 2017/12 - +420 353 436 711

Česká plemenářská inspekce - cpinsp.cz

Kontrolujeme dodržování povinností stanovených v zákoně o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat.

Karlovy Vary, Závodní 152 - +420 353 332 257, +420 777 921 168

Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj - detašované pracoviště - suip.cz

Úřad pro inspekci práce. Orgán státní správy, jehož hlavním úkolem je kontrola dodržováni povinností plynoucích z pracovněprávních předpisů.

Karlovy Vary, Svahová 1170/24 - +420 950 179 636

Probační a mediační služba - pmscr.cz

Zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností.

Karlovy Vary, Dr. Davida Bechera 151/24 - +420 353 220 977, +420 734 362 916

Krajský soud v Plzni - justice.cz

Rozhodování o řádných opravných prostředcích proti rozhodnutím okresních soudů a v nejzávažnějších trestních činech. Řešení sporů v obchodních věcech.

Karlovy Vary, Moskevská 1163/17 - +420 377 868 802

Úřad práce České republiky - mpsv.cz

Specializujeme se na zajišťování pracovních míst. Vedeme evidenci uchazečů o práci. Zajišťujeme státní sociální podporu a pomoc v hmotné nouzi.

Ostrov, Masarykova 715 - +420 950 125 251, +420 950 125 285

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad - nuts2severozapad.cz

Regionální rada je řídícím orgánem Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad. Zabezpečuje implementaci Společného regionálního programu.

Karlovy Vary, Závodní 353/88 - +420 353 502 624

Česká inspekce životního prostředí - cizp.cz

Zajišťujeme dozor nad respektováním zákonných norem v oblasti životního prostředí. Zabýváme se problematikou ekologické újmy a její prevencí.

Karlovy Vary, Drahomířino nábř. 197/16 - +420 353 237 330

Krajská veterinární správa pro Karlovarský kraj - svscr.cz

Instituce dbá na zdraví zvířat, na zdravotní nezávadnost potravin a na ochranu státu před možným zavlečením nebezpečných nákaz nebo jejich nositelů.

Karlovy Vary, Kpt. Jaroše 318/4 - +420 353 449 026, +420 353 565 502

Celní úřad pro Karlovarský kraj - celnisprava.cz

Instituce je bezpečnostním sborem a její činnost zapadá do systému celního dohledu nad zbožím v rámci jednotného celního území Evropské unie.

Karlovy Vary, Dubová 246/8 - +420 353 248 203

Finanční úřad pro Karlovarský kraj - financnisprava.cz

Úřad vykonává správu daní, odvodů, záloh na tyto příjmy, spravuje dotace, ukládá pokuty, vybírá a vymáhá odvody, poplatky, úhrady, pokuty a penále.

Karlovy Vary, Západní 1800/19

Státní pozemkový úřad - spucr.cz

Zaměřujeme se na rozhodování o pozemkových úpravách a organizaci jejich provádění, zajišťování vytyčení pozemků a vyhotovení geometrických plánů.

Karlovy Vary, Chebská 73/48 - +420 355 311 717